BİLAY | Bilimsel Araştırma Yayınları

Kelam Tarihi ve Ekolleri

Ürün No : BILAY16
ISBN : 978-605-81272-8-9
Baskı : 1. Baskı
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, Eylül 2018
Kağıt Kalite : 70 gr Lüx Enzo
Sayfa Adedi : 336
Boyut : 16x24 cm
Dili : Türkçe
Yazar : Mehmet EVKURAN
Editör : Mehmet EVKURAN

İndirimde

Stok Durumu: Var

40,00

25,00 t

Kazancınız: %38 | 15,00 t

 

Kelam Tarihi ve Ekolleri kitabı, Kelam geleneğini toplu ve sistematik olarak ortaya koymayı hedeflemektedir. Kelam tarihi ve ekoller, mutlak olmayan bir kronolojik sıralamaya göre incelenmiştir. Kelam ilminin doğuşu ve bunu etkileyen sosyal ve tarihsel etkenler ortaya konulmuş ve kelam ilmini doğuran ilk ihtilaflar ele alınmıştır. İlk sistemli fırkalaşma hareketi olan Haricilik ve ona tepki olarak ortaya çıkan Mürcienin ilkeleri araştırılmıştır. Şiilik, Mutezile ve Sünni kelam hareketinin doğuşu, Sünni kelamının iki temsilcisi olan Eşarilik ve Matürîdilik ve her ne kadar ayrı bir fırka olarak görülmese de bir zihniyet biçimi sayılan Selefilik konu edinilmiştir. Nihayet yeni ilm-i kelam dönemi, doğuşu, konuları ve modernite karşısında sergilediği tutum da ayrı bir bölüm olarak kitapta yerini almıştır. 

Kitabın bölümleri tasarlanırken İlahiyat Fakültelerinde halen yürütülmekte olan lisans programı göz önünde bulundurulmuştur. Bu yönüyle kitap, lisans öğrencilerine dönük bir ders kitabı niteliğindedir. Her bölümün başında bölüm öğrenme hedefleri ve hazırlık çalışmaları konmuştur. Ayrıca bölüm sonlarında yararlanılan kaynaklar ve ileri okuma önerileri yer almaktadır. Bu kitap, bir ekip çalışmasının ürünüdür. Her biri alanında uzman ve halen İlahiyat Fakültelerinde ders veren hocalardan oluşan yazarlar ekibinin titiz çalışmaları sayesinde sistemli bir metnin ortaya çıktığını düşünüyoruz. 

Kitabın birincil hedef kitlesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri olmakla birlikte Kelam tarihi ve ekolleri hakkında bilgilenmek isteyen okuyucular için de yararlı bir kaynak olacağını umuyoruz. İslam’da fırka ve mezhep anlayışlarının güçlendiği ve sosyal hayatı belirleyici güce ulaştığı günümüzde, dinî ekolleri ve zihniyet yapılarını tanımak, dine bir şekilde ilgi duyan her insanın ihtiyacıdır. Zira hayata doğru bakmak ve sağlıklı ilişkiler geliştirmek, Ortadoğu coğrafyasında yaşayanlar için din sorununu doğru temellendirmekten geçmektedir.

 

Editör
Prof. Dr. Mehmet EVKURAN

Yazarlar
Prof. Dr. Mehmet EVKURAN
Prof. Dr. Abdulhamit SİNANOĞLU
Prof. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ
Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ
Doç. Dr. Harun ÇAĞLAYAN
Doç. Dr. Zübeyir BULUT
Doç. Dr. İsmail BULUT
Doç. Dr. Rabiye ÇETİN
Dr. Öğr. Üyesi Rıza KORKMAZGÖZ

 

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

KELAM İLMİ: KAVRAM, TANIM VE TARİHÇE

(Prof. Dr. Mehmet EVKURAN)

1. Kelam İlminin Tanımı ve Temel Kavramları

2. Kelam ve Sosyal Hayat İlişkisi

2.1. Dinî İlimlerin Sosyolojik Arkaplanı

2.2. Kelam İlminin Ortaya Çıkış Süreci

3. Kelam İlminin Aşamaları

4. Kelam ilminin Yararı ve İlimler Sıralamasındaki Yeri

İKİNCİ BÖLÜM

İSLAMTOPLUMUNDA İLK TARTIŞMALAR VE KELAM İLMİNİN DOĞUŞU

(Prof. Dr. Abdulhamit SİNANOĞLU)

1. İlk Kelam Tartışmalarının Arkaplanı

2. İslam Düşüncesinde Ortaya Çıkan İlk Kelami Sorun: Büyük Günah Sorunu 

2.1. İslam’da Büyük Günahlar ve Büyük Günahların İman ve İslam’la İlişkisi

2.2. Büyük Günah Sorununun Ortaya Çıkışında Siyasi Kutuplaşmaların Rolü

3. İkinci İhtilaf: Kader Sorununun Ortaya Çıkışı

4. Fırkalaşmaların Ortaya Çıkışında Çok Kültürlü Ortamın ve Siyasal Yapının Etkileri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HARİCİLİK

(Dr. Öğr. Üyesi Rabiye ÇETİN)

1. İsimlendirme

2. Tarihsel Kökenleri ve Ortaya Çıkışı 

2.1. Siyasi Sebepler

2.2. Sosyo-kültürel Sebepler

3. Temel Kavramlar ve İlkeleri

4. Haricilik İçinde Fırkalaşma

5. İslam Düşüncesi Üzerine Etkisi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ŞİİLİK

(Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ)

1. İsimlendirme Sorunu

2. Tarihsel Kökenleri ve Ortaya Çıkışı

3. Temel Kavramları ve İlkeleri

3.1. Zeydilik 

3.2. İsmaililik

3.3. İmamiyye

4. İslam Düşüncesi Üzerindeki Etkisi

BEŞİNCİ BÖLÜM

MÜRCİE

(Doç. Dr. Harun ÇAĞLAYAN) 

1. İsimlendirme Sorunu

1.1. Mürcie Kavramı

1.2. Kavram Analizi

2. Tarihsel Kökenleri ve Ortaya Çıkışı

2.1. Teo-Politik Faktörler

2.2. Sosyo-Kültürel Faktörler

3. Temel Kavram ve İlkeleri

4. İslâm Düşüncesi Üzerindeki Etkisi

5. Kazanımlar Bağlamında Bir Mürcie Analizi

ALTINCI BÖLÜM

CEBRİYYE

(Dr. Öğr. Üyesi Rıza KORKMAZGÖZ)

1. İsimlendirme Problemi

2. Tarihsel Kökenleri ve Ortaya Çıkışı

2.1. Cebir Fikrinin Ortaya Çıkmasının Sebepleri

2.2. İslam Düşüncesinde Cebir Probleminin Tarihsel Gelişimi

3. Temel Kavramları ve İlkeleri

3.1. İnsan Fiillerinde Cebir Görüşü 

3.2. Cehmiyyenin Diğer Kelami Görüşleri

4. İslam Düşüncesine Etkileri

YEDİNCİ BÖLÜM

MU’TEZİLE

(Prof. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ) 

1. İsimlendirme Problemi

2. Tarihsel Kökenleri ve Ortaya Çıkışı

3. Basra ve Bağdat Ekolleri

4. Mu’tezilenin Altın Çağı ve Mihne Dönemi 

5. Temel Kavramları ve İlkeleri 

6. Mu’tezilenin Kelam Sistemi ve Diğer Görüşleri 

7. İslam Düşüncesi Üzerindeki Etkisi   

Okuma Parçası

SEKİZİNCİ BÖLÜM

EHL-İ SÜNNET VE’L-CEMÂAT

(Prof. Dr. Mehmet EVKURAN)

1. İsimlendirme Sorunu

2. Tarihsel Kökenleri ve Ortaya Çıkışı

3. Temel Kavramları ve İlkeleri

4. İslam Düşüncesi Üzerindeki Etkisi

Okuma Parçası

DOKUZUNCU BÖLÜM

EŞ’ARİLİK

(Doç. Dr. İsmail BULUT)

1. Ebu’l-Hasan el-Eş’arî

2. Eş’ariliğin Oluşum Süreci

3. Eş’ariliğin Tarihsel Gelişimi ve Dönemleri

3.1. Mütekaddimûn Dönemi

3.2. Müteahhirûn Dönemi

4. Eş’ariliğin Temel Kavram ve İlkeleri

5. Eş’ariliğin Müslüman Düşüncesi Üzerindeki Etkisi

ONUNCU BÖLÜM

MÂTÜRÎDİLİK 

(Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ)

1. İsimlendirme konusu

2. Tarihsel Kökenleri ve Ortaya Çıkışı

3. Temel Kavramları ve İlkeleri

4. İslam Düşüncesi Üzerindeki Etkisi

ON BİRİNCİ BÖLÜM

SELEFİLİK

(Doç. Dr. Zübeyir BULUT)

1. Tanım ve Kavramsal Çerçeve 

2. Selefiliğin Tarihsel Gelişimi

2.1. Selefiliğin Oluşumu ve İlk Selefiler

2.2. Sistematik Selefilik

2.3. Dinî-Siyasi Selefilik (Vehhâbilik)

2.4. Radikal-Eylemci Selefilik

3. Selefiliği Oluşturan Unsurlar ve Selefiliğin Genel Karakteristiği

4. Selefiliğin Temel Özellikleri ve Akaid Esasları

4.1. Selefiliğin Temel Özellikleri

4.2. Selefiliğin Akaid Esasları

5. Selefiliğin İslam Düşüncesi Üzerindeki Etkileri

ON İKİNCİ BÖLÜM

YENİ İLM-İ KELAM DÖNEMİ

(Prof. Dr. Mehmet EVKURAN)

1. Sosyal ve Zihinsel Açıdan Modernite Sorunu

2. Kelam İlminde Yapı ve Yöntem

3. Kelamın Yeterliliği Tartışmaları

4. Modernleşme Arefesinde Kelam İlmi ve Öğretimi

5. Modern Zamanlarda Kelam: Krizler, Eleştiriler ve Beklentiler

6. Felsefe-Kelam İlişkisini Yeniden Düşünmek

 

 

Henüz yorum eklenmemiş.

Adı Soyadı:

Yorumunuz:

Güvenlik Kodu:

Benzer Ürünler

Tüm Kategoriler
  ALIŞ SATIŞ
DOLAR 8.5099 TL. 8.5252 TL.
EURO 10.0483 TL. 10.0664 TL.
Ziyaretçi Sayıları
Online : 1
Bugün : 132
Toplam : 310404