BİLAY | Bilimsel Araştırma Yayınları

İslam İnanç Esasları

Ürün No : BILAY2
ISBN : 978-605-82283-1-3
Baskı : 1. Baskı
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, Eylül 2017
Kağıt Kalite : 70 gr Lüx Enzo
Sayfa Adedi : 268
Boyut : 16x24 cm
Yazar : Metin ÖZDEMİR

İndirimde

Stok Durumu: Var

32,00

20,00 t

Kazancınız: %38 | 12,00 t

Bu kitapta, Hz. Muhammed’e gönderilen vahiyleri ihtiva eden Kur’an-ı Kerim ile son kez tashih edilen söz konusu inanç sistemi, üniversite öğrencilerinin ve her seviyeden okurun kolayca anlayabileceği bir üslup ve yöntem izlenerek bir ders kitabı niteliğinde ana hatlarıyla ele alınacaktır. Konular işlenirken, temel referanslarımız, öncelikli olarak Kur’an, sahih sünnet ve aklıselim olacaktır. Çok gerek duyulmadıkça mezheplerin farklı anlayışlarına yer verilmeyecek, İslâm inanç esasları, büyük ölçüde söz konusu üç temel referans kaynağından hareketle ortak noktalar üzerinden izah edilecek ve temellendirilmeye çalışılacaktır. Bununla birlikte, tartışmaya açık olan konularda, farklı görüşlere temel dayanaklarına atıfta bulunarak yer verilecek, ancak bunlar arasında bir tercihte bulunulmayacaktır. Buna karşılık söz konusu dayanak noktala- rında bir tutarsızlık görüldüğünde onlara kısaca işaret edilecektir.

 

ÖN SÖZ  

BİRİNCİ BÖLÜM

BİLGİ VE VARLIK   

1. Bilgi  

1.1. Bilginin Tanımı   

1.2. Bilginin Kısımları   

1.2.1. Zarurî Bilgi   

1.2.2. Nazari ve İstidlali Bilgi   

1.2.3. Yakîniyyât   

1.2.4. Zanniyyât   

1.3. Bilgi Edinme Yolları   

2. Varlık   

2.1. Zorunlu Varlık   

2.2. Mümkün Varlık   

İleri Okumalar için Öneriler  

 

İKİNCİ BÖLÜM

DİN KAVRAMI   

1. Dinin Tanımı   

2. Din, Millet, Şeriat ve Mezhep Kavramları Arasındaki Farklar   

3. Dinin Kaynağı   

4. Dinin Gerekliliği   

5. Dinlerin Sınıflandırılması   

6. Hak Din İslam   

7. İslâm’ın Üç Boyutu: İman-İslâm-İhsan   

8. İslam Dininin Temel Özellikleri   

9. İslam ve Evren   

10. İslam ve Hayatımız   

11. Dinin Temel Problemlerine Kur’an Bağlamında Genel Bir Bakış  

11.1. Allah’a Yönelmede Mekânın Önemi   

11.2. Dindeki Ayrılık ve Farklılaşmaların Kaynağı  

11.3. Müslümanların Diğer Dinler Karşısındaki Tutumu   

11.4. Başka Din Mensupları İçin Kurtuluşun Asgari Şartı   

11.5. Kur’an’ın Mesajından Ancak Onun Ulaştığı Kimseler Sorumludur   

11.6. Dinde Sorumluluğun Sınırı   

11.7. Dinde Taklitçilik  

12. Dinde İman ve Şeriat Ayrımı   

13. Vahiy ve Akıl   

14. Din Hürriyeti   

İleri Okumalar için Öneriler  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İMAN KAVRAMI   

1. İmanın Tanımı   

2. İmanın Hayatımızdaki Yeri   

3. İmanın Dereceleri   

4. İmanda Artma ve Eksilme   

5. İman-Akıl İlişkisi   

6. İman-İslam İlişkisi   

7. İman-Ahlak İlişkisi   

8. İmanın Karşıtı Olan Kavramlar  

8.1. Küfür   

8.2. Şirk   

8.3. İrtidat   

8.4. Nifak  

9. Büyük Günah İşleyen Kimsenin Durumu   

İleri Okumalar İçin Öneriler  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ALLAH’A İMAN   

1. Allah’ın Varlığına Dair İspat Yöntemleri  

1.1. Kur’an’da Sunulan Delillerden Bazı Örnekler   

1.2. Hudus Delili   

1.3. İmkân Delili   

1.4. İnayet ve İhtira Delili   

1.5. Ahlâk Delili  

2. İnkârcı Akımların Açmazları   

2.1. Tabiatçı Görüşlerin Açmazı   

2.2. Materyalist ve Pozitivist Görüşlerin Açmazı  

3. Allah’ın İsimleri ve Sıfatları   

3.1. Zati Sıfatlar   

3.2. Sübûtî Sıfatlar  

 3.3. Haberî Sıfatlar   

3.4. Fiilî Sıfatlar  

4. Allah’ın En Güzel İsimleri: el-Esmâü’l-Hüsnâ  

5. Tevhid İnancının Önemi   

6. Allah’ın Görülmesi   

İleri Okumalar için Öneriler  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

MELEKLERE İMAN   

1. Melak Kavramı

2. Kimlikleri   

3. Mahiyetleri   

4. Tabiatları   

5. Meleklerin Görevleri   

6. Meleklere İmanın Delili   

7. Meleklere İmanın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi   

8. Melekler ile İnsanlar Arasındaki Efdaliyet Meselesi   

9. Hârut ve Mârut İki Melek mi Yoksa İki Melik mi?  

10.1. Cinlerin Kimlikleri   

10.2. Cinlerin Varlıklarını Bilmenin İmkânı   

10.3. Cinlerin Mahiyeti   

10.4. Cinlerin Bazı Özellikleri  

11. İblis ve Şeytan   

11.1. İblis ve Şeytanın Özellikleri   

11.2. Şeytan-İnsan İlişkisi   

11.3. Şeytanların İnsanlara Musallat Olmalarına İzin Verilmesinin Hikmeti  

İleri Okumalar için Öneriler  

 

ALTINCI BÖLÜM

PEYGAMBERLERE İMAN   

1. Peygamberliğin Anlamı, İspatı ve Hükmü  

1.1. Peygamberliğin Anlamı   

1.2. Peygamberliğin İspatı   

1.2.1. Akıl Açısından İspat   

1.2.2. Mucizeler Açısından İspat   

1.2.3. Nakil Açısından İspat   

1.3. Peygamber Göndermenin Hükmü   

2. Peygamberlerde Bulunması ve Bulunmaması Gereken Nitelikler   

2.1. Peygamberlerde Bulunması Gereken Nitelikler   

2.2. Peygamberlerde Bulunmaması Gereken Nitelikler   

2.3. Peygamberlerde Bulunması Mümkün Olan Özellikler   

3. Ulü’l-azm Peygamberler   

4. Peygambere İnanmanın Faydaları  

5. Hz. Muhammed’in Peygamberliğinin İspatı ve Peygamberliğine İşaret Eden Özellikleri  

5.1. Hz. Muhammed’in Peygamberliğinin İspatı   

5.2. Peygamberliğine İşaret Eden Özellikleri   

5.3. Hz. Peygamberin Diğer Peygamberlerden Farklı Olan Yönleri  

6. Peygamberlik-Velayet İlişkisi   

7. Vahiy ile İlham Arasındaki Farklar   

İleri Okumalar için Öneriler  

 

YEDİNCİ BÖLÜM

KİTAPLARA İMAN   

1. İlahi Kitaplar  

1.1. Sahifeler   

1.2. Kitaplar    

2. Kur’an’ın Özellikleri   

3. Kur’an’ın Mucizevî Yönü   

4. Diğer İlahi Kitapların Tahrifi  

4.1. Tevrat’ın Tahrifi  

4.2. İncil’in Tahrifi   

5. Kur’an’ın Sahihliği   

6. Kur’an’ın Mahlûk Olup Olmadığı Meselesi   

7. Nâsih-Mensûh Meselesi   

İleri Okumalar için Öneriler  

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

AHİRETE İMAN   

1. Ölümün Mahiyeti   

2. Ahiret Hayatının Varlığı ve İmkânı   

3. Ahiretin Varlığına İlişkin Akli Deliller   

4. Ölümden Sonra Hayat  

4.1. Berzah Âlemi   

4.2. Kabir Sorgusu ve Kabir Azabı   

4.3. Tenasüh İnancı  

5. Kıyamet ve Sonrası   

6. Kıyamet Alâmetleri  

 6.1. Küçük Alâmetler   

6.2. Büyük Alâmetler   

7. Yeniden Diriliş   

8. Amel Defterlerinin Verilmesi   

9. Hesabın Görülmesi   

10. Mizan   

11. Sırat   

12. Cennet   

12.1. Havz   

12.2. Şefaat   

12.3. Cennetteki En Büyük Ödül   

13. Cehennem

İleri Okumalar için Öneriler  

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

KADERE İMAN   

1. Kaza ve Kaderin Mahiyeti ve Kapsamı   

2. Kader Kapsamında Ele Alınan Temel Konular  

2.1. Ecel   

2.2. Rızık   

2.3. Kötülük Problemi   

2.4. Tedbir-Takdir İlişkisi   

2.5. Dua ve Kader  

3. Müslümanların Kader Anlayışına Yöneltilen Eleştiriler   

4. Kur’an Bağlamında İnsanın Özgürlüğü   

4.1. Cebir ve Hürriyet İkilemi   

4.2. İnsan İradesinin Ecel ve Rızkın Belirlenmesindeki Rolü   

5. Kur’an Bağlamında Kötülüklerin Anlam ve Hikmeti   

6. İlahi Bilginin İnsan İradesi Üzerindeki Etkisi   

İleri Okumalar için Öneriler  

 

EKLER   

EBU HANİFE’YE AİT EL-FIKHU’L-EKBER RİSALESİ VE TÜRKÇE ÇEVİRİSİ   

NESEFÎ AKÂİDİ VE TÜRKÇE ÇEVİRİSİ   

ADUDÜDDİN EL-ÎCÎ’NİN AKAİD RİSALESİ VE TÜRKÇE ÇEVİRİSİ  

 

KAYNAKÇA  

DİZİN 

Henüz yorum eklenmemiş.

Adı Soyadı:

Yorumunuz:

Güvenlik Kodu:

Benzer Ürünler

Tüm Kategoriler
  ALIŞ SATIŞ
DOLAR 8.5099 TL. 8.5252 TL.
EURO 10.0483 TL. 10.0664 TL.
Ziyaretçi Sayıları
Online : 1
Bugün : 133
Toplam : 310405